1. निदेशक
2. उप सचिव
3. अवर सचिव
4. प्रशाखा पदाधिकारी
5. सहायक
6. वरीय लिपिक
7. कनीय लिपिक