1. सहायक अवधायक
2. कार्यालय परिचारी (रात्री प्रहरी)
3. कार्यालय परिचारी (दरबान)
4. कार्यालय परिचारी (फर्राश)
5. कार्यालय परिचारी (सफाईकर्मी)
6. कार्यालय परिचारी (माली)